พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 15

เล่ม 35 ส่วน 15

 • 10. กุสลนิทเทส
 • กามาวจรกุศลจิต 8 
 • มหากุศลจิตดวงที่ 1
 • มหากุศลจิตดวงที่ 2-4
 • มหากุศลจิตดวงที่ 5-6
 • มหากุศลจิตดวงที่ 7-8 
 • รูปปาวจรกุศลจิต 
 • อรูปาวจรกุศลจิต 
 • โลกุตตรกุศลจิต
 • 11. อัพยากตนิทเทส
 • อเหตุกกุศลวิปากจิต 8 
 • 1. จักขุวิญญาณจิต
 • 2-5. โสด-กายวิญญาณจิต
 • 6. สัมปฏิจฉนจิต
 • 7. โสมนัสสันตีรณจิต
 • 8. อุเบกขาสันตีรณจิต
 • กามาวจรกุศลจิต 8 
 • รูปปาวจรกุศลจิต 
 • อรูปาวจรกุศลจิต 
 • โลกุตตรกุศลจิต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน