พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 32

เล่ม 14 ส่วน 32

  • 5. จูฬราหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 6. ฉฉักกสูตร ว่าด้วยธรรม 6 ประการ 6 หมวด                                                                                                                                                                                                                                                             
  • อายตนะ 12 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 7. สฬายตนวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ 6 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน