พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 12

เล่ม 28 ส่วน 12

  • 8. มหานารทกัสสปชาดก ว่าด้วยพระมหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน