พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 31

เล่ม 14 ส่วน 31

  • 4. นันทโกวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • โพชฌงค์ 7 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  • 5. จูฬราหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน