พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 25

เล่ม 13 ส่วน 25

  • 7. พระเจ้ากฬารกชนกเป็นองค์สุดท้าย (ต่อ)  
  • 4. มธุรสูตร ว่าด้วยพระเจ้ามธุระ   
  • 1. พระเจ้ามธุระแสดงตนเป็นอุบาสก 
  • 5. โพธิราชกุมารสูตร ว่าด้วยโพธิราชกุมาร   
  • 1. พระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้าขาว  
  • 2. ทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติ  
  • 2.1 ในสำนักอาฬารดาบส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน