พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 17

เล่ม 37 ส่วน 17

  • 4. จตุตถวรรค 
  • 1. คิหิสสอรหาติกถา (33) ว่าด้วยคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ 
  • 2. อุปปัตติกถา (34) ว่าด้วยการปฏิสนธิ 
  • 3. อนาสวกถา (35) ว่าด้วยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
  • 4. สมันนาคตกถา (36) ว่าด้วยผู้บริบูรณ์ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน