พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 15

เล่ม 26 ส่วน 15

 • 2. ทุกนิบาต 
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. อุตตรเถรคาถา ภาษิตของพระอุตตรเถระ 
 • 2. ปิณโฑลภารทวาชเถรคาถา ภาษิตของพระปิณโฑลภารทวาชเถระ 
 • 3. วัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ 
 • 4. คังคาตีริยเถรคาถา ภาษิตของพระคังคาตีริยเถระ 
 • 5. อชินเถรคาถา ภาษิตของพระอชินเถระ 
 • 6. เมฬชินเถรคาถา ภาษิตของพระเมฬชินเถระ 
 • 7. ราธเถรคาถา ภาษิตของพระราธเถระ 
 • 8. สุราธเถรคาถา ภาษิตของพระสุราธเถระ  
 • 9. โคตมเถรคาถา ภาษิตของพระโคตมเถระ 
 • 10. วสภเถรคาถา ภาษิตของพระวสภเถระ 
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2 
 • 1. มหาจุนทเถรคาถา ภาษิตของพระมหาจุนทเถระ 
 • 2. โชติทาสเถรคาถา ภาษิตของพระโชติทาสเถระ 
 • 3. เหรัญญกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเหรัญญกานิเถระ 
 • 4. โสมมิตตเถรคาถา ภาษิตของพระโสมมิตตเถระ 
 • 5. สัพพมิตตเถรคาถา ภาษิตของพระสัพพมิตตเถระ 
 • 6. มหากาลเถรคาถา ภาษิตของพระมหากาลเถระ 
 • 7. ติสสเถรคาถา ภาษิตของพระติสสเถระ 
 • 8. กิมพิลเถรคาถา ภาษิตของพระกิมพิลเถระ 
 • 9. นันทเถรคาถา ภาษิตของพระนันทเถระ 
 • 10. สิริมเถรคาถา ภาษิตของพระสิริมเถระ 
 • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3 
 • 1. อุตตรเถรคาถา ภาษิตของพระอุตตรเถระ 
 • 2. ภัททชิเถรคาถา ภาษิตของพระภัททชิเถระ  
 • 3. โสภิตเถรคาถา ภาษิตของพระโสภิตเถระ 
 • 4. วัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ 
 • 5. วีตโสกเถรคาถา ภาษิตของพระวีตโสกเถระ 
 • 6. ปุณณมาสเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณมาสเถระ 
 • 7. นันทกเถรคาถา ภาษิตของพระนันทกเถระ 
 • 8. ภารตเถรคาถา ภาษิตของพระภารตเถระ 
 • 9. ภารทวาชเถรคาถา ภาษิตของพระภารทวาชเถระ 
 • 10. กัณหทินนเถรคาถา ภาษิตของพระกัณหทินนเถระ 
 • 4. จตุตถวรรค หมวดที่ 4 
 • 1. มิคสิรเถรคาถา ภาษิตของพระมิคสิรเถระ 
 • 2. สิวกเถรคาถา ภาษิตของพระสิวกเถระ  
 • 3. อุปวาณเถรคาถา ภาษิตของพระอุปวาณเถระ 
 • 4. อิสิทินนเถรคาถา ภาษิตของเทวดาเตือนพระอิสิทินนเถระ 
 • 5. สัมพุลกัจจานเถรคาถา ภาษิตของพระสัมพุลกัจจานเถระ 
 • 6. ขิตกเถรคาถา ภาษิตของพระขิตกเถระ 
 • 7. โสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระโสณโปฏิริยปุตตเถระ
 • 8. นิสภเถรคาถา ภาษิตของพระนิสภเถระ 
 • 9. อุสภเถรคาถา ภาษิตของพระอุสภเถระ 
 • 10. กัปปฏกุรเถรคาถา ภาษิตของพระกัปปฏกุรเถระ 
 • 5. ปัญจมวรรค หมวดที่ 5  
 • 1. กุมารกัสสปเถรคาถา ภาษาของพระกุมารกัสสปเถระ 
 • 2. ธัมมปาลเถรคาถา ภาษาของพระธัมมปาลเถระ 
 • 3. พรหมาลิเถรคาถา ภาษาของพระพรหมาลิเถระ 
 • 4. โมฆราชเถรคาถา ภาษาของพระศาสดาตรัสถามพระโมฆราชเถระ 
 • 5. วิสาขปัญจาลีปุตตเถรคาถา ภาษาของพระวิสาขปัญจาลีบุตรเถระ 
 • 6. จูฬกเถรคาถา ภาษาของพระจูฬกเถระ 
 • 7. อนูปมเถรคาถา ภาษาของพระอนูปมเถระ 
 • 8. วัชชิตเถรคาถา ภาษาของพระวัชชิตเถระ 
 • 9. สันธิตเถรคาถา ภาษาของพระสันธิตเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน