พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 27

เล่ม 39 ส่วน 27

  • ปุริสินทรียมูลกนัย 
  • 6. อตีตานาคตวาร 
  • อนุโลมบุคคล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน