พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 29

เล่ม 22 ส่วน 29

  • 6. หัตถิสารีปุตตสูตร ว่าด้วยท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตร
  • 7. มัชเฌสูตร ว่าด้วยส่วนท่ามกลาง
  • 8. ปุริสินทริยญาณสูตร ว่าด้วยญาณเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน