พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 22

เล่ม 29 ส่วน 22

  • ว่าด้วยกรรมมีโทษและกรรมไม่มีโทษ (ต่อ) 
  • ว่าด้วยเหตุที่ติเตียนมี 2 อย่าง 
  • ว่าด้วยภาระ 3 อย่าง
  • ว่าด้วยโมเนยยธรรม 3 ประการ
  • อธิบายคำว่า ภควา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน