พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 1

เล่ม 34 ส่วน 1

 • มาติกา 
 • ติกมาติกา 
 • 1.กุสลติกะ
 • 2.เวทนาติกะ
 • 3.วิปากติกะ
 • 4.อุปาทินนติกะ
 • 5.สังกิลิฏฐติกะ
 • 6.วิตักกติกะ
 • 7.ปีติติกะ
 • 9.ทัสสนเหตุติกะ
 • 10.อาจยคามิติกะ 
 • 11.เสกขติกะ 
 • 12.ปริตตติกะ
 • 13.ปริตตารัมมณติกะ
 • 14.หีนตกะ
 • 15.มิจฉัตตติกะ 
 • 16.มัคคารัมมณติกะ
 • 17.อุปปันนติกะ
 • 18.อดีตติกะ
 • 19.อดีตารัมมณติกะ
 • 20.อัชฌัตตติกะ
 • 21.อัชฌัตตารัมมณติกะ
 • 22.สนิทัสสนติกะ
 • ทุกมาติกา 
 • 1.เหตุโคจฉกะ
 • 1.เหตุทุกะ
 • 2.สเหตุกทุกะ
 • 3.เหตุสัมปยุตตทุกะ
 • 4.เหตุสเหตุกทุกะ
 • 5.เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
 • 6.นเหตุสเหตุกทุกะ 
 • 2.จูฬันตรทุกะ
 • 1.สัปปัจจยทุกะ
 • 2.สังขตทุกะ
 • 3.สนิทัสสนทุกะ
 • 4.สัปปฏิฆทุกะ
 • 5.รูปีทุกะ 
 • 6.โลกิยทุกะ 
 • 7.เกนจิวิญเญยยทุกะ
 • 3.อาสวโคจฉกะ 
 • 1.อาสวทุกะ
 • 2.สาสวทุกะ
 • 3.อาสวสัมปยุตตทุกะ
 • 4.อาสวสาสวทุกะ
 • 5.อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
 • 6.อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
 • 4.สัญโญชนโคจฉกะ
 • 1.สัญโญชนทุกะ
 • 2.สัญโญชนิยทุกะ 
 • 3.สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
 • 4.สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
 • 5.สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
 • 6.สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
 • 5.คันถโคจฉกะ
 • 1.คันถทุกะ
 • 2.คันถนิยทุกะ
 • 3.คันถสัมปยุตตทุกะ
 • 4.คันถคันถนิยะทุกะ
 • 5.คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
 • 6.คันถวิปปยุตตคันถนิยยทุกะ
 • 6.โอฆโคจฉกะ
 • 1.โอฆทุกะ
 • 2.โอฆนิยทุกะ
 • 3.โอฆสัมปยุตตทุกะ
 • 4.โอฆโอฆนิยทุกะ
 • 5.โอฆโอฆสัมปยุตตทุกะ
 • 6.โอฆวิปปยุตตโอฆนิยทุกะ
 • 7.โยคโคจฉกะ 
 • 1.โยคทุกะ
 • 2.โยคนิยทุกะ
 • 3.โยคสัมปยุตตทุกะ
 • 4.โยคโยคนิยทุกะ 
 • 5.โยคโยคสัมปยุตตทุกะ 
 • 6.โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะ
 • 8.นีวรณโคจฉกะ
 • 1.นีวรณทุกะ
 • 2.นีวรณิยทุกะ
 • 3.นีวรณสัมปยุตตทุกะ
 • 4.นีวรณนีวรณิยทุกะ
 • 5.นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ 
 • 6.นีวรณวิปปยุตตนีวรณนิยทุกะ
 • 9.ปรามาสโคจฉกะ
 • 1.ปรามาสทุกะ
 • 2.ปรามัฏฐทุกะ
 • 3.ปรามาสสัมปยุตตทุกะ 
 • 4.ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
 • 5.ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
 • 10.มหันตรทุกะ
 • 1.สารัมมณทุกะ
 • 2.จิตตทุกะ 
 • 3.เจตสิกทุกะ 
 • 4.จิตตสัมปยุตตทุกะ
 • 5.จิตตสังสัฏฐทุกะ 
 • 6.จิตตสมุฎฐานทุกะ
 • 7.จิตตสหภูทุกะ
 • 8.จิตตานุปริวัตติทุกะ
 • 9.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะ
 • 10.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานสหภูทุกะ 
 • 11.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานานุปริวัตติทุกะ
 • 12.อัชฌัตติกทุกะ 
 • 13.อุปาทาทุกะ
 • 14.อุปาทินนทุกะ
 • 11.อุปาทานโคจฉกะ 
 • 1.อุปาทานทุกะ
 • 2.อุปาทานิยทุกะ
 • 3.อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
 • 4.อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
 • 5.อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ 
 • 6.อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
 • 12.กิเลสโคจฉกะ
 • 1.กิเลสทุกะ
 • 2.สังกิเลสิกทุกะ 
 • 3.สังกิลิฎฐทุกะ
 • 4.กิเลสสัมปยุตตทุกะ 
 • 5.กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
 • 6.กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ
 • 7.กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
 • 8.กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
 • 13.ปัฏฐิทุกะ
 • 1.ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
 • 2.ภาวนายปหาตัพพทุกะ
 • 3.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
 • 4.ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
 • 5.สวิตักกทุกะ
 • 6.สวิจารทุกะ 
 • 7.สัปปีติกทุกะ
 • 8.ปีติสหคตทุกะ 
 • 9.สุขสหคตทุกะ
 • 10.อุเปกขาสหคตทุกะ 
 • 11.กามาวจรทุกะ
 • 12.รูปาวจรทุกะ
 • 13.อรูปาวจรทุกะ 
 • 14.ปริยาปันนทุกะ 
 • 15.นิยยานิกทุกะ
 • 16.นิยตทุกะ 
 • 17.สอุตตรทุกะ
 • 18.สรณทุกะ
 • สุตตันติกทุกมาติกา 
 • 1.วิชชาภาคีทุกะ
 • 2.วิชชูปมทุกะ
 • 3.พาลทุกะ
 • 4.กัณหทุกะ
 • 5.ตปนียทุกะ
 • 6.อธิวจนทุกะ
 • 7.นิรุตติทุกะ
 • 8.ปัญญัตติทุกะ
 • 9.นามรูปทุกะ
 • 10.อวิชชาทุกะ
 • 11.ภวทิฏฐิทุกะ
 • 12.สัสสตทิฏฐิทุกะ
 • 13.อันตวาทิฏฐิทุกะ
 • 14.ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ 
 • 15.อหิริกทุกะ 
 • 16.หิรีทุกะ
 • 17.โทวจิสสตาทุกะ
 • 18.โสวจัสสตาทุกะ
 • 19.อาปัตติกุสลตาทุกะ
 • 20.สมาปัตติกุสลตาทุกะ
 • 21.ธาตุกุสลตาทุกะ
 • 22.อายตนกุสลตาทุกะ
 • 23.ฐานกุสลตาทุกะ
 • 24.อาชชวทุกะ
 • 25.ขันติทุกะ
 • 26.สาขัลยทุกะ
 • 27.อินทริเยสุอคุตตทวารตาทุกะ
 • 28.อินทริเยสุคุตตทวารตาทุกะ
 • 29.มุฎฐสัจจทุกะ 
 • 30.สติสัมปชัญญทุกะ
 • 31.ปฏิสังขานพลทุกะ 
 • 32.สมถวิปัสสนาทุกะ
 • 33.สมถนิมิตตทุกะ 
 • 34.ปัคคาหทุกะ
 • 35.สีลวิปัตติทุกะ
 • 36.สีลสัมปทาทุกะ 
 • 37.สีลวิสุทธิทุกะ
 • 38.ทิฏฐิวิสุทธิโขปนทุกะ
 • 39.สังเวชนียัฏฐานทุกะ
 • 40.อัสนตุฏฐิตากุสลธัมมทุกะ 
 • 41.วิชชาทุกะ
 • 42.ขเยญาณทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน