พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 13

เล่ม 31 ส่วน 13

  • 7. อันตัคคาหิกทิฎฐินิทเทส แสดงอันตัคคาหิกทิฎฐิ 
  • 8. ปุพพันตานุทิฎฐินิทเทส แสดงปุพพันตานุทิฎฐิ 
  • 9. อปรันตานุทิฎฐินิทเทส แสดงอปรันตานุทิฎฐิ 
  • 10-12. สัญโญชนิกาทิทิฎฐินิทเทส แสดงสัญโญชนิกาทิทิฎฐิ 
  • 13. อัตตวาทปฎิสังยุตตทิฎฐินิทเทส แสดงอัตตวาทปฎิสังยุตตทิฎฐิ 
  • 14. โลกวาทปฎิสังยุตตทิฎฐินิทเทส แสดงโลกวาทปฎิสังยุตตทิฎฐิ 
  • 15-16. ภววิภวทิฎฐินิทเทส แสดงภววิภวทิฎฐิ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน