พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 5

เล่ม 33 ส่วน 5

 • 48. นฬมาลิวรรค หมวดว่าด้วยพระนฬมาลิยะ เป็นต้น 
 • 1. นฬมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ 
 • 2. มณิปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมณิปูชกเถระ 
 • 3. อุกกาสติกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุกกาสติกเถระ 
 • 4. สุมนวีชนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนวีชนิยเถระ 
 • 5. กุมมาสทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุมมาสทายกเถระ 
 • 6. กุสัฎฐกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุสัฎฐกทายกเถระ 
 • 7. คิริปุนนาคิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคิริปุนนาคิยเถระ 
 • 8. วัลลิการผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวัลลิการผลทายเถระ 
 • 9. ปานธิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปานธิทายกเถระ 
 • 10. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินจังกมิยเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน