พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 19

เล่ม 45 ส่วน 19

 • 4.อุปาทินนติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 7. ปีติติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 8. ทัสสนติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 11. เสกขติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 12. ปริตตติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 14. หีนติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 15. มิจฉัตตนิยตติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 16. มัคคารัมมณติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 17. อุปปันนติกะ    
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 18. อตีตติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 19. อตีตารัมมณติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 20. อัชฌัตตติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 4. เหตุสเหตุกทุกะ   
 • 5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  
 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ   
 • 7. สัปปัจจยทุกะ   
 • 9. สนิทัสสนทุกะ   
 • 10. สัปปฏิฆทุกะ   
 • 11. รูปีทุกะ   
 • 12. โลกิยทุกะ   
 • 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ  
 • 14. อาสวทุกะ   
 • 15. สาสวทุกะ   
 • 16. อาสวสัมปยุตตทุกะ  
 • 17. อาสวสาสวทุกะ   
 • 18. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน