พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 23

เล่ม 23 ส่วน 23

  • นวกนิบาต    
  • 1. ปฐมปัณณาสก์
  • 1. สัมโพธิวรรค หมวดว่าด้วยสัมโพธิ
  • 1. สัมโพธิสูตร ว่าด้วยสัมโพธิ
  • 2. นิสสยสูตร ว่าด้วยนิสสัย
  • 3. เมฆิยสูตร ว่าด้วยพระเมฆิยะ
  • 4. นันทกสูตร ว่าด้วยพระนันทกะแสดงธรรม
  • 5. พลสูตร ว่าด้วยพละ
  • 6. เสวนาสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน