พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 19

เล่ม 35 ส่วน 19

 • 9. อิทธิปาทวิภังค์ 
 • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
 • 1. ฉันทิทธิบาท
 • 2. วิริยิทธิบาท
 • 3. จิตติทธิบาท
 • 4. วิมังสิทธิบาท
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • 1. ฉันทิทธิบาท
 • 2. วิริยิทธิบาท
 • 3. จิตติทธิบาท
 • 4. วิมังสิทธิบาท
 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1-22. กุสลติกาทิวิสัชนา
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2-9. จูฬันตรทุกาวิสัชนา 
 • 10. มหันตรทุกวิสัชนา
 • 11-13. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
 • 10. โพชฌังควิภังค์ 
 • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
 • โพชฌงค์ 7 นัยที่ 1 
 • โพชฌงค์ 7 นัยที่ 2
 • โพชฌงค์ 7 นัยที่ 3
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • เอกโตปุจฉาวิสัชนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน