พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 11

เล่ม 14 ส่วน 11

  • ผู้ฉลาดในธาตุ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • ผู้ฉลาดในอายตนะ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • ผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 6. อิสิคิลิสูตร ว่าด้วยภูเขาอิสิคิลิ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 7. มหาจัตตารีสกสูตร ว่าด้วยธรรมบรรยายชื่อมหาจัตตารีสกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน