พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 5

เล่ม 11 ส่วน 5

  • เรื่องความเสื่อมแห่งอายุและวรรณะ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                             
  • สมัยที่คนอายุขัย 10 ปี                                                                                                                                                                                                                                                             
  • เรื่องความเจริญด้วยอายุและวรรณะ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • การเสด็จอุบัติแห่่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรย                                                                                                                                                                                                                                                             
  • เรื่องความเจริญด้วยอายุและวรรณะ เป็นต้น ของภิกษุ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 4. อัคคัญญสูตร                                                                                                                                                                                                                                                              
  • เรื่องสามเณรชื่อวาเสฏฐะและสามเณรชื่อภารทวาชะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน