พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 29

เล่ม 44 ส่วน 29

 • 83. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย 
 • 84. ภาวนายปหาตัพพทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 85. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 86. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 87. สวิตักกทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย  
 • 88. สวิจารทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 89. สัปปีติกทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 90-92. ปีติสหคตทุกะ เป็นต้น    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 93. กามาวจรทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย    
 • 94. รูปาวจรทุกะ     
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 95. อรูปาวจรทุกะ     
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 96. ปริยาปันนทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 97. นิยยานิกทุกะ    
 • 98. นิยตทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 99. สอุตตรทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน