พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 19

เล่ม 42 ส่วน 19

  • 7. ปัญหาวาร   
  • 1. ปัจจยานุโลม   
  • 1. วิภังควาร 
  • 2. สังขยาวาร 
  • 2. ปัจจนียุทธาร   
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 2. สังขยาวาร 
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน