พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 14

เล่ม 42 ส่วน 14

 • 17. อาสวสาสวทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม    
 • 1. วิภังควาร   
 • 18. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  
 • 1. ปฏิจจวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน