พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 29

เล่ม 33 ส่วน 29

  • 23. โกนาคมนพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระโกนาคมนพุทธเจ้า 
  • 24. กัสสปพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระกัสสปพุทธเจ้า 
  • 25. โคตมพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระโคดมพุทธเจ้า
  • 26. พุทธปกิณณกกัณฑ์ ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 
  • 27. ธาตุภาชนียกถา ว่าด้วยการแบ่งพระธาตุ 
  • จริยาปิฎก 
  • 1. อกิตติวรรค หมวดว่าด้วยอกิตติดาบส เป็นต้น 
  • 1. การบำเพ็ญทานบารมี 
  • 1. อกิตติจริยา ว่าด้วยจริยาของอกิตติดาบส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน