พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 21

เล่ม 18 ส่วน 21

 • 8. อาสวปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอาสวะ
 • 9. อวิชชาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอวิชชา
 • 10. ตัณหาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องตัณหา
 • 11. โอฆปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องโอฆะ
 • 12. อุปาทานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอุปาทาน
 • 13. ภวปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องภพ
 • 14. ทุกขปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องทุกข์
 • 15. สักกายปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องสักกายะ
 • 16. ทุกกรปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องสิ่งที่ทำได้ยาก
 • 5. สามัณฑกสังยุต
 • 1. สามัณฑกสูตร ว่าด้วยสามัณฑกปริพาชก
 • 2. ทุกกรสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำได้ยาก
 • 6. โมคคัลลานสังยุต
 • 1. ปฐมัชฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องปฐมฌาน
 • 2. ทุติยัชฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องทุติยฌาน
 • 3. ตติยัชฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องตติยฌาน
 • 4. จตุตถัชฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องจตุตถฌาน
 • 5. อากาสานัญจายตนฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอากาสานัญจายตนฌาน
 • 6. วิญญาณัญจายตนฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องวิญญาณัญจายตนฌาน
 • 7. อากิญจัญญายตนฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอากิญจัญญายตนฌาน
 • 8. เนวสัญญานาสัญญายตนฌานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
 • 9. อนิมิตตปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอนิมิตตเจโตสมาธิ
 • 10. สักกสูตร ว่าด้วยท้าวสักกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน