พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 17

เล่ม 24 ส่วน 17

 • 4. สาธุวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี
 • 1. สาธุสูตร ว่าด้วยธรรมที่ดี และ ธรรมที่ไม่ดี
 • 2. อริยธัมมสูตร ว่าด้วยอริยธรรม และ อนริยธรรม
 • 3. อกุสลสูตร ว่าด้วยอกุศลธรรม และ กุศลธรรม
 • 4. อัตถสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์ และที่ไม่เป็นประโยชน์
 • 5. ธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมและอธรรม
 • 6. สาสวสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะ และที่ไม่มีอาสวะ
 • 7. สาวัชชสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีโทษ และที่ไม่มีโทษ
 • 8. ตปนียสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุ และไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน
 • 9. อาจยคามิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็ฯเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิและนิพาน
 • 10. ทุกขุทรยสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นกำไร
 • 11. ทุกขวิปากสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นวิบาก
 • 5. อริยมัคควรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค
 • 1. อริยมัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค และที่ไม่ใช่อริยมรรค
 • 2. กัณหมัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝ่ายดำ และที่เป็นฝ่ายขาว
 • 3. สัทธัมมสูตร ว่าด้วยสัทธรรม และอสัทธรรม
 • 4. สัปปุริสธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ
 • 5. อุปปาเทพตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรให้เกิดขึ้น และที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น
 • 6. อาเสวิตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเสพ 1 และที่ไม่ควรเสพ
 • 7. ภาเวตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเจริญ และที่ไม่ควรเจริญ
 • 8. พหุลีกาตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้มาก และที่ไม่ควรทำให้มาก
 • 9. อนุสสริตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรระลึก และที่ไม่ควรระลึก
 • 10. สัจฉิกาตัพพสูตร  ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้ง และที่ไม่ควรทำให้แจ้ง
 • 4. จตุตถปัณณาสก์
 • 1. ปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล
 • 1. เสวิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรเสพ
 • 2-12. ภชิตัพพาทิสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบเป็นต้น
 • 2. ชาณุสโสณิวรรค หมวดว่าด้วยพราหมรณ์ชื่อว่าชาณุสโสณิ
 • 1. พราหมณปัจโจโรหณิสูตร ว่าด้วยพิธีลอยบาปของพราหมณ์
 • 2. อริยปัจโจโรหณิสูตร ว่าด้วยพิธีลอยบาปและพระอริยะ
 • 3. สคารวสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อสคารวะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน