พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 12

เล่ม 43 ส่วน 12

 • 67. อุปาทาทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน