พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 17

เล่ม 30 ส่วน 17

  • 16. ปิงคิยมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของปิงคิยมาณพ
  • ว่าด้วยวิธีการลงโทษ
  • ว่าด้วยความประมาท
  • 6. ปารายนัตถุติคาถานิทเทส ว่าด้วยการสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง 
  • ว่าด้วยความหมายแห่งพุทธะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน