พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 19

เล่ม 26 ส่วน 19

 • 16. วีสตินิบาต 
 • 1. อธิมุตตเถรคาถา ภาษิตของพระอธิมุตตเถระ 
 • 2. ปาราปริยเถรคาถา ภาษิตของพระปาราปริยเถระ 
 • 3. เตลกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเตลกานิเถระ 
 • 4. รัฏฐปาลเถรคาถา ภาษิตของพระรัฏฐปาลเถระ 
 • 5. มาลุงกยปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระมาลุงกยบุตรเถระ  
 • 6. เสลเถรคาถา ภาษิตของพระเสลเถระ  
 • 7. ภัททิยกาฬิโคธาปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระภัททิยกาฬิโคธาปุตรเถระ 
 • 8. อังคุลิมาลเถรคาถา ภาษิตของพระองคุลิมาลเถระ 
 • 9. อนุรุทธเถรคาถา ภาษิตของพระอนุรุทธเถระ 
 • 10. ปาราปริยเถรคาถา ภาษิตของพระปาราปริยเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน