พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 2

เล่ม 45 ส่วน 2

 • ธัมมปัจจนียะ ทุกปัฏฐาน   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 4. เหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น    
 • 7. สัปปัจจยทุกะ     
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 8. สังขตทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 9. สนิทัสสนทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 10. สัปปฏิฆทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 11. รูปีทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 12. โลกิยทุกะ    
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร   
 • 14. อาสวทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 15. สาสวทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 16. อาสวสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 17. อาสวสาสวทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 18. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร 
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ   
 • 1. ปฎิจจวาร    
 • 20. สัญโญชนทุกะ 
 • 21. สัญโญชนิยะทุกะ 
 • 22. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 
 • 23. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ 
 • 24. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกขะ 
 • 25. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน