พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 23

เล่ม 33 ส่วน 23

  • 9. อัมพปาลีเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปาลีเถรี 
  • 10. เสลาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสลาเถรี 
  • พุทธวงศ์ 
  • 1. รตนจังกมนกัณฑ์ กัณฑ์ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน