พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 1

เล่ม 25 ส่วน 1

 • ขุททกปาฐะ 
 • 1. สรณคมน์ ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 
 • 2. ทสสิกขาบท ว่าด้วยสิกขาบท1 10 ประการ 
 • 3. ทวัตติงสาการ ว่าด้วยอาการ 32 
 • 4. สามเณรปัญหา ว่าด้วยการถามปัญหากับโสปากสามเณร 
 • 5. มงคลสูตร ว่าด้วยมงคล 
 • 6. รตนสูตร ว่าด้วยรตนะอันประณีต 
 • 7. ติโรกุฑฑสูตร ว่าด้วยเรื่องเปรตที่อยู่ภายนอกฝาเรือน 
 • 8. นิธิกัณฑสูตร ว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์ 
 • 9. เมตตสูตร ว่าด้วยการแผ่เมตตา 
 • ธรรมบท 
 • 1. ยมกวรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่กัน 
 • 1. จักขุปาลเถรวัตถุ เรื่องพระจักขุบาลเถระ 
 • 2. มัฏฐกุณฑลีวัตถุ เรื่องนายมัฏฐกุณฑลี 
 • 3. ติสสเถรวัตถุ เรื่องพระติสสเถระ 
 • 4. กาลียักขินีวัตถุ เรื่องนางยักษ์ชื่อกาลี 
 • 5. โกสัมพิกวัตถุ เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 
 • 6. มหากาลเถรวัตถุ เรื่องพระมหากาลเถระ 
 • 7. เทวทัตตวัตถุ เรื่องพระเทวทัต 
 • 8. สัญชยวัตถุ เรื่องสัญชัยปริพาชก 
 • 9. นันทเถรวัตถุ เรื่องพระนันทเถระ 
 • 10. จุนทสูกริกวัตถุ เรื่องนายจุนทะฆ่าสุกร 
 • 11. ธัมมิกอุปาสกวัตถุ เรื่องอุบาสกผู้ประพฤติธรรม 
 • 12. เทวทัตตวัตถุ เรื่องพระเทวทัต 
 • 13. สุมนาเทวีวัตถุ เรื่องนางสุมนาเทวี 
 • 14. เทวสหายกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุสองสหาย 
 • 2. อัปปมาทวรรค หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท 
 • 1. สามาวตีวัตถุ เรื่องพระนางสามาวดี 
 • 2. กุมภโฆสกวัตถุ เรื่องนายกุมภโฆสก 
 • 3. จูฬปันถกวัตถุ เรื่องพระจูฬปันถก 
 • 4. พาลนักขัตตวัตถุ เรื่องนักษัตรของคนพาล 
 • 5. มหากัสสปเถรวัตถุ เรื่องพระมหากัสสปเถระ 
 • 6. เทวสหายกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุสองสหาย 
 • 7. มฆวัตถุ เรื่องท้าวมัฆวาน 
 • 8. อัญญตรภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
 • 9. นิคมวาสีติสสเถรวัตถุ เรื่องพระติสสเถระผู้อยู่ในนิคม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน