พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 11

เล่ม 11 ส่วน 11

 • 6. ลักษณะพระมังสะในที่ 7 แห่งเต็มบริบูรณ์                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 7-8. ลักษณะพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มและมีเส้้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 9-10. ลักษณะข้อพระบาทสูงและพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 11. ลักษณะพระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 12. ลักษณะพระฉวีละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 13. ลักษณะพระฉวีสีทอง                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 14. ลักษณะพระคุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 15-16. ลักษณะพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร                                                                                                                                                                                                                                                             
 • และเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ลูบคลำถึงพระชานุ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • ด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้                                                                                                                                                                                                                                                            
 • 17-19. ลักษณะมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีห์ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                            
 • 20. ลักษณะมีเส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดี                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 21-22. ลักษณะมีดวงพระเนตรดำสนิทและแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 23. ลักษณะพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน