พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 27

เล่ม 41 ส่วน 27

 • 13. ปริตตารัมมณติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 1. ปัจจยานุโลม 
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน