พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 8

เล่ม 24 ส่วน 8

  • 8. มูลกสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งหลาย
  • 9. ปัพพัชชาสูตร ว่าด้วยจิตได้รับการอบรมตามสมควรแก่บรรพชา
  • 10. คิริมานันทสูตร ว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์
  • อานาปานสติ 16 ชั้น
  • 2. ยมกวรรค หมวดว่าด้วยธรรมคู่กัน
  • 1. อวิชชาสูตร ว่าด้วยอวิชชา
  • 2. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา
  • 3. นิฏฐังคตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เชื่อมั่นในตถาคต
  • 4. อเวจจัปปสันนสูตร ว่าด้วยผู้เลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน