พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 17

เล่ม 13 ส่วน 17

  • 5. เปรียบการแสดงธรรมกับการรักษาคนตาบอด 
  • 6. มาคัณฑิยะได้บรรพาชาอุปสมบท  
  • 6. สันทกสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อสันทกะ   
  • 1. ดิรัจฉานกถา 
  • 2. พระอานนท์กล่าวธรรมีกถา  
  • 3. ลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์  
  • 4. พรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน