พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 14

เล่ม 9 ส่วน 14

  • การได้อัตตภาพ 3 อย่าง     
  • เปรียบด้วยคนสร้างบันได     
  • จิตตหัดถิสารีบุตรทูลขออุปสมบท     
  • 10. สุภสูตร      
  • เรื่องมาณพชื่อสุภะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน