พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 10

เล่ม 33 ส่วน 10

 • 54. กัจจายนวรรค หมวดว่าด้วยพระกัจจายนะ เป็นต้น 
 • 1. มหากัจจายนเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกัจจายนเถระ 
 • 2. วักกลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวักกลิเถระ 
 • 3. มหากัปปินเถราปทาน ประวัติในอดีตชาตของพระมหากัปปินเถระ 
 • 4. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระทัพพมัลลบุตรเถระ 
 • 5. กุมารกัสสปเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุมารกัสสปเถระ 
 • 6. พาหิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพาหิยเถระ 
 • 7. มหาโกฎฐิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมหาโกฎฐิกเถระ 
 • 8. อุรุเวลกัสสปเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุรุเวลกัสสปเถระ 
 • 9. ราธเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระราธเถระ 
 • 10. โมฆราชเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโมฆราชเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน