พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 7

เล่ม 16 ส่วน 7

 • 6. ทุกขวรรค หมวดว่าด้วยทุกข์
 • 1. ปริวีมังสนสูตร ว่าด้วยการพิจารณา
 • 2. อุปาทานสูตร ว่าด้วยความยึดมั่นถือมั่น
 • 3. สังโยชนสูตร ว่าด้วยสังโยชน์
 • 4. ทุติยสังโยชนสูตร ว่าด้วยสังโยชน์ สูตรที่ 2
 • 5. มหารุกขสูตร ว่าด้วยต้นไม้ใหญ่
 • 6. ทุติยมหารุกขสูตร ว่าด้วยต้นไม้ใหญ่ สูตรที่ 2
 • 7. ตรุณรุกขสูตร ว่าด้วยต้นไม้อ่อน
 • 8. นามรูปสูตร ว่าด้วยนามรูป
 • 9. วิญญาณสูตร ว่าด้วยวิญญาณ
 • 10. นิทานสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน