พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 16

เล่ม 45 ส่วน 16

 • 93. กามาวจรทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 94. รูปาวจรทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ  
 • 95. อรูปาวจรทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 96. ปริยาปันนทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 97. นิยยานิกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 98. นิยตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 99. สอุตตรทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 2. เวทนาติกะ   
 • 3. วิปากติกะ   
 • 4. อุปาทินนติกะ   
 • 5. สังกิลิฎฐติกะ  
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 7. ปีติติกะ   
 • 8. ทัสสนติกะ   
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 11. เสกขติกะ   
 • 12. ปริตตติกะ   
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ   
 • 14. หีนติกะ   
 • 15. มิจฉัตตนิยตติกะ  
 • 16. มัคคารัมมณติกะ   
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 18. อตีตติกะ   
 • 19. อตีตารัมมณติกะ   
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย 
 • ปัจจนียุทธาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน