พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 5

เล่ม 40 ส่วน 5

  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ (ต่อ)
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน