พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 20

เล่ม 37 ส่วน 20

 • 6. ฉัฏฐวรรค 
 • 1. นิยามกถา (53) ว่าด้วยนิยาม 
 • 2. ปฏิจจสมุปปาทกถา (54) ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท 
 • 3. สัจจกถา (55) ว่าด้วยสัจจะ 
 • 4. อารุปปกถา (56) ว่าด้วยอรูปฌาน 
 • 5. นิโรธสมาปัตติกถา (57) ว่าด้วยนิโรธสมาบัติ 
 • 6. อากาสกถา (58) ว่าด้วยอากาศ 
 • 7. อากาโสสนิทัสสโนติกถา (59) ว่าด้วยอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ 
 • 8. ปฐวีธาตุสนิทัสสนาติอาทิกถา (60) ว่าด้วยปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ เป็นต้น 
 • 9. จักขุนทริยังสนิทัสสนันติอาทิกถา (61) ว่าด้วยจักขุนทรีย์เป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ เป็นต้น 
 • 10. กายกัมมังสนิทัสสนันติกถา (62) ว่าด้วยกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน