พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 39

เล่ม 13 ส่วน 39

  • 2. บัญญัติธรรม 5 ประการ (ต่อ) 
  • 3. ทางไปพรหมโลก
  • 10. สังคารวสูตร ว่าด้วยมาณพชื่อสังคารวะ   
  • 1. ความต่างกันแห่งสมณพราหมณ์ พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติ  
  • 2. ในสำนักอาฬารดาบส 
  • 3. ในสำนักอุทกดาบส  
  • 4. ทรงบำเพ็ญเพียร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน