พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 13

เล่ม 17 ส่วน 13

 • 9. วาสิชฏสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยด้ามมีด 
 • 10. อนิจจสัญญาสูตร ว่าด้วยอนิจจสัญญา 
 • จูฬปัณณาสก์     
 • 1. อันตวรรค หมวดว่าด้วยที่สุด   
 • 1. อันตสูตร ว่าด้วยที่สุด 
 • 2. ทุกขสูตร ว่าด้วยทุกข์ 
 • 3. สักกายสูตร ว่าด้วยสักกายะ 
 • 4. ปริญเญยยสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ 
 • 5. สมณสูตร ว่าด้วยสมณะ 
 • 6. ทุติยสมณสูตร ว่าด้วยสมณะ สูตรที่ 2 
 • 7. โสตาปันนสูตร ว่าด้วยพระโสดาบัน 
 • 8. อรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์ 
 • 9. ฉันทปหานสูตร ว่าด้วยการละความพอใจ 
 • 10. ทุติยฉันทปหานสูตร ว่าด้วยการละความพอใจ สูตรที่ 2
 • 2. ธัมมกถิกวรรค หมวดว่าด้วยพระธรรมกถึก   
 • 1. อวิชชาสูตร ว่าด้วยอวิชชา 
 • 2. วิชชาสูตร ว่าด้วยวิชชา 
 • 3. ธัมมกถิกสูตร ว่าด้วยพระธรรมกถึก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน