พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 12

เล่ม 23 ส่วน 12

  1. 2. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่
  2. 1. เวรัญชสูตร ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแก้ข้อสงสัยของเวรัญชพราหมณ์
  3. 2. สีหสูตร ว่าด้วยสีหเสนาบดี
  4. 3. อัสสาชานิยสูตร ว่าด้วยม้าอาชาไนย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน