พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 20

เล่ม 34 ส่วน 20

 • 13.ปิฏฐิทุกะ 
 • 1.ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
 • 2.ภาวนายปหาตัพพทุกะ
 • 3.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
 • 4.ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
 • 5.สวิตักกทุกะ
 • 6.สวิจารทุกะ
 • 7.สัปปีติกทุกะ
 • 8.ปีติสหคตทุกะ
 • 9.สุขสหคตทุกะ
 • 10.อุเปกขาสหคตทุกะ
 • 11.กามาวจรทุกะ
 • 12.รูปาวจรทุกะ
 • 13.อรูปาวจรทุกะ
 • 14.ปริยาปันนทุกะ
 • 15.นิยยานิกทุกะ
 • 16.นิยตทุกะ
 • 17.สอุตตรทุกะ
 • 18.สรณทุกะ
 • สุตตันติกทุกนิกเขปะ 
 • 1.วิชชาภาคีทุกะ
 • 2.วิชชูปมทุกะ 
 • 3.พาลทุกะ 
 • 4.กัณหทุกะ 
 • 5.ตปนียทุกะ 
 • 6.อธิวจนทุกะ
 • 7.นิรุตติทุกะ
 • 8.ปัญญัตติทุกะ
 • 9.นามรูปทุกะ
 • 10.อวิชชาทุกะ
 • 11.ภวทิฏฐิทุกะ
 • 12.สัสสตทิฏฐิทุกะ 
 • 13.อันตวาทิฏฐิทุกะ
 • 14.ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ 
 • 15.อหิริกทุกะ
 • 16.หิรีทุกะ 
 • 17.โทวจิสสตาทุกะ
 • 18.โสวจัสสตาทุกะ
 • 19.อาปัตติกุสลตาทุกะ
 • 20.สมาปัตติกุสลตาทุกะ
 • 21.ธาตุกุสลตาทุกะ
 • 22.อายตนกุสลตาทุกะ 
 • 23.ฐานกุสลตาทุกะ 
 • 24.อาชชวทุกะ
 • 25.ขันติทุกะ 
 • 26.สาขัลยทุกะ
 • 27.อินทริเยสุอคุตตทวารตาทุกะ
 • 28.อินทริเยสุคุตตทวารตาทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน