พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 13

เล่ม 34 ส่วน 13

 • ทุกนิทเทส (ต่อ)
 • ชิวหายตนะ
 • กายายตนะ
 • รูปายตนะ 
 • สัททายตนะ
 • คันธายตนะ
 • รสายตนะ 
 • อิตถินทรีย์
 • ปุริสินทรีย์
 • ชีวิตินทรีย์
 • กายวิญญัติ
 • วจีวิญญัติ 
 • อากาสธาตุ
 • สหุตารูป 
 • มุทุตารูป 
 • กัมมัญญตารูป
 • อุปจยรูป 
 • สันตติรูป 
 • ชรตารูป 
 • อนิจจารูป
 • กวฬิงการาหารรูป 
 • อนุปาทารูป 
 • โผฏฐัพพายตนะ
 • อาโปธาตุ 
 • อุปาทินนรูป 
 • อนุปาทินนรูป
 • อุปาทินนุปาทานิยรูป
 • อนุปาทินนุปาทานิยรูป 
 • สนิทัสสนรูป 
 • อนิทัสสนรูป 
 • สัปปฏิฆรูป 
 • อัปปฏิฆรูป
 • อินทรียรูป
 • อนินทรียรูป
 • มหาภูตรูป
 • นมหาภูตรูป
 • วิญญัตติรูป 
 • นวิญญัติรูป 
 • จิตตสมุฏฐานรูป
 • นจิตตสมุฏฐานรูป
 • จิตตสหภูรูป 
 • นจิตตสหภูรูป 
 • จิตตานุปริวัตติรูป 
 • นจิตตานุปริวัตติรูป 
 • อัชฌัตติกรูป
 • พาหิรรูป 
 • โอฬาริกรูป 
 • สุขุมรูป 
 • ทูเรรูป 
 • สันติเกรูป

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน