พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 31

เล่ม 39 ส่วน 31

  • 3. อนาคตวาร   
  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร   
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร   
  • 6. อตีตานาคตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน