พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 22

เล่ม 43 ส่วน 22

 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม    
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ    
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 84. ภาวนายปหาตัพพทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น     
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน