พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 5

เล่ม 32 ส่วน 5

  • 6. ราหุลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระราหุลเถระ 
  • 7. อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ 
  • 8. รัฏฐปาลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระรัฏฐบาลเถระ 
  • 9. โสปากเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโสปากเถระ 
  • 10. สุมังคลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ 
  • 3. สุภูติวรรค หมวดว่าด้วยพระสุภูติ เป็นต้น 
  • 1. สุภูติเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุภูติเถระ 
  • 2. อุปวาณเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปวาณเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน