พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 3

เล่ม 11 ส่วน 3

  • เรื่องการประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 2. อุทุมพริกสูตร                                                                                                                                                                                                                                                              
  • เรื่องปริพาชกชื่อนิโครธ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ลัทธิกีดกันบาปด้วยตบะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ว่าด้วยอุปกิเลส                                                                                                                                                                                                                                                             
  • เรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงสะเก็ด                                                                                                                                                                                                                                                             
  • เรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงเปลือก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน