พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 8

เล่ม 45 ส่วน 8

 • 2. เวทนาติกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 2. วิปากติกะ  
 • 3. วิปากติกะ    
 • 1. กุสลติกะ  
 • 4. อุปาทินนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 6-21. วิตักกติกะ เป็นต้น  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 2-21. เวทนาติกะ เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน